İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ İTÜ GÜNÜ MEZUNLAR BULUŞMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 246. Kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İTÜ GÜNÜ: İTÜ Mezunlar Buluşması katılımcılarının, kişisel verilerinin İTÜ Mezunları Derneği (“İTÜMD”) tarafından işlendiği süreçlere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

(a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, internet ortamında doldurduğunuz “İTÜ Günü Mezunlar Buluşması Katılım Formu”, buluşma etkinliği kapsamında yürütülen fotoğrafçılık faaliyetleri veya buluşma etkinliğinde doğrudan sizler aracılığıyla elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, İTÜMD’nin sizlere sunduğu hizmetler kapsamındaki meşru menfaatine dayanılarak yalnızca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmektedir.

(b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, İTÜMD tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
Etkinlik duyurularının iletilmesi ve etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
Mezunların işe yerleşme süreçlerine ilişkin destek sağlanması,
Mezunlarla ilişkilerin yürütülmesi,
Mezunların İTÜMD hizmetlerinden faydalandırılmak üzere İTÜMD üyeliğine teşvik edilmesi
amaçlarıyla işlenebilecektir.

(c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, yalnızca Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve yukarıda yer verilen kişisel veri işleme amaçlarıyla İTÜMD’nin iş ortakları, tedarikçileriyle ve gerekmesi halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişiler ile paylaşılabilecektir.    
 
(ç) Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İTÜMD’ye Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İTÜMD’ye önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz İTÜMD tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 


Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 

 

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor